Visitor No. 1059392
Germany/Europe: Gurvinder Singh Kohli Germany Tel:0157-85536906, Office: 06190-9744438, E-Mail: jagimanukhta@yahoo.de
Punjab: Parmjit Singh, E-Mail: sonysonssadiq834@gmail.com
     


PHOTO ALBUMS


DATE WISE SEARCH     
×°ðç°òÅðÅ çôî¶ô ÃíÅ Õñ¯é ÇòµÖ¶ Ãî±Ô ê§æÕ Üæ¶ì§çÆÁÅ òµñ¯ Õ½îÆ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø çÅ ôÔÆçÆ ÇçÔÅóÅ ìÔ°å ÃðèÅ íÅòéÅ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ
() -Mon 01 Sep 2014 07:50:03 +000023551
Õñ¯é(ÜÅ×Æ îé°µÖåÅ) ×°ðÇò§çð ÇÃ§Ø Õ¯ÔñÆ-×°ðç°òÅðÅ çôî¶ô ÃíÅ Õñ¯é ÇòµÖ¶ Ãî±Ô ê§æÕ Üæ¶ì§çÆÁÅ òµñ¯ Õ½îÆ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø çÅ ôÔÆçÆ ÇçÔÅóÅ ìÔ°å ÃðèÅ íÅòéÅ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ. ÇÂÔ ôÔÆçÆ ÇçÔÅóÅ Üðîé çÆÁÅ Ãî±Ô ê§æÕ Üæ¶ì§çÆÁÅ ìµìð ÖÅñÃÅ ÜðîéÆ,Ãz½îäÆ ÁÕÅñÆ çµñ ÁîzåÃð,ǧàðéËôéñ ÇÃµÖ ëËâð¶ôé,ÇÃµÖ ëËâð¶ôé ÜðîéÆ Áå¶ çµñ ÖÅñÃÅ ÜðîéÆ òµñ¯ Ãî±Ô ÇÃµÖ Ã§×åÅ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ Ãź޶ å½ð å¶ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ.ÇÂà Ãì§è ÇòµÚ ðÕðòÅð å½ ÃzÆ ÁÖ§â êÅá ÃÅÇÔì Áð§í ÕðòŶ ׶ Ãé.ÇÜÔéÅ ç¶ í¯× Õµñ Ççé ÁËåòÅð 鱧 êŶ ׶.À°êð§å íÅðÆ çÆòÅé ÃÜŶ ׶.ÇÜà çÆ ô°ð±òÅå ۯචìµÇÚÁÅ é¶ ×°ðìÅäÆ ÕÆðåé ç°òÅðÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ. ÇÂÔ ôÔÆçÆ ÇçÔÅóÅ À°Ã å½ À°êð§å ÜÅׯ òÅñ¶ ÇçØÅ ç¶ ê§æÕ ÕòÆôðÆ Üæ¶(íÅÂÆ Ã°ñµÖä ÇçØ,íÅÂÆ Çéðîñ ÇÃ§Ø Áå¶ À°ÔéÅ ç¶ ÃÅæÆ) é¶ Õ½îÆ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø Áå¶ Ãî±Ô ôÔÆç ÇçØÅ ç¶ ÜÆòé Áå¶ À°ÔéÅ çÆ ôÔÅçå ç¶ ÇÂåÔÅà 鱧 ìÔ°å òèÆÁÅ Áå¶ Ü¯ôÆñ¶ ã§× éÅñ ÇÃµÖ Ã§×åÅ ÃÅÔîä¶ ê¶ô ÕÆåÅ.ÇÜà 鱧 ×°ðç°òÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòµÚ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòµÚ ê°ÜÆÁÅ ÇÃµÖ Ã§×åÅ é¶ ÇÂµÕ îé,ÇÂµÕ ÇÚå Ô¯ Ãðòä ÕÆåÅ.ÜÅׯ òÅñ¶ ÕòÆôðÆ Üæ¶ å¶ ×°ð± îÔÅðÅÜ çÆ ìÔ°å ÇÕzêÅ ÔË.ÇÂà Üæ¶ é±§ òÆÔòÆ ÃçÆ ç¶ îÔÅé ÇÃµÖ Ã§å ìÅìÅ ÜðéËñ ÇÃ§Ø ÜÆ Çí§âðÅ òÅñ¶ÁÅ éÅñ ÇòÚðé çŠðíÅ× òÆ êzÅêå Ô¯ÇÂÁÅ ÔË.ÇÂÔéÅ çÅ ÇÂµÕ ÃÅæÆ ÇÃ§Ø íÅÂÆ Çéðîñ ÇÃ§Ø Ú¯ÔñÅ ÃÅÇÔì ê§ÜÅì çÆ ÜÅñî ê°ñÆà òµñ¯ ôÔÆç ÇçØÅ çÆÁÅ òÅðÅ ×ÅÀ°ä ÕðÇÕ ôÔÆç ÕÆåÅ ÜÅ Ú°µÇÕÁÅ ÔË.À°ÔéÅ é¶ Õ½îÆ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø çÆ ôÔÅçå ç¶ ìÅð¶ ÇòµÚ çðÃÅÇÂÁÅ ÇÕ ÇÕà åð·Åº Üç¯ ê§ÜÅì çÅ ì°µÚó î°µÖ î§åðÆ ÇìÁ§å ÇÃ§Ø Ü°ñî çÆ Á§å Ú°µÕ ÇÕ ÇÃµÖ ÜòÅéÆ çÅ ØÅä Õð ÇðÔÅ ÃÆ.À°Ã êÅêÆ é±§ ÁÅêä¶ ÃÅæÆ ÇçØÅ,íÅÂÆ Ü×åÅð ÇÃ§Ø ÔòÅðÅ,íÅÂÆ ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅܯÁÅäÅ,íÅÂÆ Ü×åÅð ÇÃ§Ø åÅðÅ Áå¶ Ô¯ð ÇçØÅ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ Õ½îÆ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø é¶ îé°µÖÆ ì§ì ìä ýèÅ ñÅÇÂÁÅ.À°ÔéÅ å½ ìÅÁç ê§æÕ ì°ñÅð¶ÁÅ é¶ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø é±§ ôðèÅ ç¶ ë°µñ í¶à ÕÆå¶.ÇÜÔéÅ ÇòµÚ Ãz½îäÆ ÁÕÅñÆ çµñ ÁîzåÃð òµñ¯ êzèÅé ìÅìŠïÔä ÇÃ§Ø é¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ×°ðç°òÅðÅ Õñ¯é çÆÁÅ ÇÃµÖ Ã§×åÅ Áå¶ êzì§èÕŠ鱧 ×°ðç°òÅðÅ çôî¶ô ÃíÅ Õñ¯é Áå¶ ×°ðç°òÅðÅ ×°ðçðôé êzÕÅô Õñ¯é ç¶ ÇÂÕµåð Ô¯ä å¶ òèÅÂÆÁÅ ÇçµåÆÁÅ.ǧàðéËôéñ ÇÃµÖ ëËâð¶ôé òµñ¯ íÅÂÆ Ã°µÖÇò§çð ÇçØ,ÇÃµÖ ëËâð¶ôé ÜðîéÆ òµñ¯ êzèÅé Ãz ×°ðîÆå ÇÃ§Ø ÖÇéÁÅä,ìµìð ÖÅñÃÅ ÜðîéÆ ç¶ Üæ¶çÅð íÅÂÆ ð¶ôî ÇÃ§Ø ìµìð, ×°ðç°òÅðÅ çôî¶ô ÃíÅ Õñ¯é ç¶ î°µÖ Ã¶òÅçÅð Ãz ÃåéÅî ÇÃ§Ø ìµìð Áå¶ ìËñÜÆÁî å½ Ãz îÇÔ§çð ÇÃ§Ø ÖÅñÃÅ é¶ ôÔÆç íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø é±§ ôðèÅ ç¶ ë°µñ í¶à ÕÆå¶.Ãà¶Ü çÆ Ã¶òÅ Ãz ÜÇå§çð ìÆð ÇÃ§Ø é¶ ìÅÖ±ìÆ ÇéíÅÂÆ . À°ÔéÅ é¶ ÇÂà ôÔÆçÆ ÃîÅ×î ÇòµÚ ê°µÜÆÁÅ ÇÃµÖ Ã§×åÅ,ê§æÕ ì°ñÅð¶ÁÅ Áå¶ îÆâƶ çÅ è§éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ.îÆâƶ òµñ¯ ÜÅ×Æ îé°µÖåÅ ç¶ î°µÖ Ã§êÅçÕ Ãz ×°ðÇò§çð ÇÃ§Ø Õ¯ÔñÆ.Ãî¶ çÆ ÁòÅÜ ç¶ î°µÖ Ã§êÅçÕ Ãz ÃåéÅî ÇÃ§Ø ìµìð,êÇÔð¶çÅð ç¶ êµåðÕÅð Ãz Ãðç±ñ ÇÃ§Ø Ã¶Ö¯ Áå¶ îÆâÆÁÅ ê§ÜÅì ç¶ êµåðÕÅð Ãz ×°ðÕ°µñçÆê ÇÃ§Ø òµñ¯ ÇÂà ôÔÆçÆ ÃîÅ×î çÆ ÕòÇð§× ÕÆåÆ ×ÂÆ
ÁÅê Ãí ù ôÌÆ ×°ð± ×ð³æ ÃÅÇÔì ç¶ êÇÔñ¶ êÌÕÅô ê°ðì çÆÁ» î°ìÅðÕ»
() -Mon 01 Sep 2014 04:38:26 +000023550
ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
() -Mon 01 Sep 2014 04:19:24 +000023549
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ - ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਨਮਾਨ
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) -Mon 01 Sep 2014 04:18:57 +000023548
* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤੇ * ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ F ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਂਦਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ
(ਮੋਗਾ) -Mon 01 Sep 2014 04:18:14 +000023547
ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਦਰ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ-ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 24 ਕੁ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਵਾਂਦਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਉਕਤ ਕਬਰਾਂ ਚ ਪਈ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਕਤ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸਰਿੰਜ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ'ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ÇòèÅÇÂÕ îñÔ¯åðÅ ò¼ñ¯º ÕñÅà ð±î çÅ À°çØÅàé
(ਫਰੀਦਕੋਟ) -Mon 01 Sep 2014 04:17:36 +000023546
ÃÅÇçÕ, CA Á×Ãå ( êðîÜÆå)-ÃÅÇçÕ é¶ó¶ ÃðÕÅðÆ Çîâñ ÃÕ±ñ îÅé îðÅó· ÇòÖ¶A@ ñ¼Ö ð°ê¶ çÆ ñÅ×å éÅñ ìäŶ ׶ ÕñÅà ð±î çÅ À°çØÅàé ÇòèÅÇÂÕ çÆê îñÔ¯åðÅ é¶ ÕÆåÅÍ À°êð³å À°é» ÇÂÕ¼á ù óì¯èé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð çÆÁ» ÇüÇÖÁÅ êÌåÆ éÆåÆÁ» ÕÅðé ì¼ÇÚÁ» çÅ íÇòÖ ôÅéçÅð ìäçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË å¶ À°Ô ÃðÕÅðÆ ÃÕ±ñ» ÇòÚ êó·Õ¶ À°¼Ú ÇòÇçÁÅ ÔÅÃñ Õð ÃÕä×¶Í ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÇÜæ¶ ÇòÇçÁÅ çÅ ê¼èð À°¼ÚÅ Ú°¼Õä ñÂÆ ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé À°æ¶ ÔÆ ÃðÕÅðÆ ÃÕ±ñ» ç¶ ì¼ÇÚÁ» ù ÃÔ±ñå» ç¶ä ñÂÆ òÆ ñ×ÅåÅð À°ðêÅñ¶ÜÅðÆ ÔéÍ ÇÂà î½Õ¶ Ç÷ñÅ ÇüÇÖÁÅ ÁëÃð êðÇî³çð ÇÃ³Ø ìðÅó, À°ê Ç÷ñÅ ÇÃÇÖÁÅ ÁëÃð èðîòÆð ÇóØ, Ãðê³Ú ×°ðçÆê ÇóØ, ÃÕ±ñ î°ÖÆ ×°ðîÆå ÇóØ, Çéðîñ ÇóØ, î¯çé ÇóØ, ÁÅÃÅ ÇóØ, î³×ñÜÆå ÇóØ, ðÖç¶ò ÇÃ³Ø , ÔðÜÆå ÇÃ³Ø ÇññÆ, ÃÕ±ñ ÃàÅë å¶ Çê³â òÅÃÆ òÆ ÔÅÜð ÃéÍ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
(ਲੁਧਿਆਣਾ) -Mon 01 Sep 2014 04:16:36 +000023545
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਲਾਢੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਘਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਕਤੂਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਤਲ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਗਦੇ ਹਨ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ-ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚ ਲੱਗੀ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲ਼ੀ ਚ ਭੱਜੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ-C, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਗਿੱਲ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱੁਲਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੋ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ H@ ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ B ਕਾਬੂ
() -Mon 01 Sep 2014 04:13:29 +000023544
ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.-A ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.-Bਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਢਿਲਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਹਨ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਕ ਟੀਮ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇਵਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ , CA ਗਸਤ-ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਦੇ Iਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ B ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ C ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ I ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਡਾ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ H@ ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ AH-AI ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਜੱਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ਼ ਬੰਟੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ B ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁੱਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਸਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰੀਬ C ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡ ਦਈਏ ਕਿ H@ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਂਗਾ| ਡਾ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇਵਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਚ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ| ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ B ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ!
(ਜਲੰਧਰ) -Mon 01 Sep 2014 04:12:58 +000023543
ਜਲੰਧਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੋਜਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੁਲਕਾ, ਐੱਮ. ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ AE ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਚ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੇਲ ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ
() -Mon 01 Sep 2014 04:12:34 +000023542
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਡਾ: ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਹੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ | ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਢਲੀ ਗੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਾਨ, ਡਾ: ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਬਟਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇੰਸ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵੰਡਿਆ, ਥਿੰਦ ਮਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਬਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵੰਡਿਆ
ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਛਡ ਕੇ ਮਾਂ ਲਾਪਤਾ
(ਪਟਿਆਲਾ) -Mon 01 Sep 2014 04:12:05 +000023541
ਪਟਿਆਲਾ--ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ A@ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਐਸਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪਿੰਡ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
(ਫਰੀਦਕੋਟ) -Mon 01 Sep 2014 04:11:48 +000023540
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ-ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟਕਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾ ਕਤਲ
(ਲੁਧਿਆਣਾ) -Mon 01 Sep 2014 04:11:21 +000023539
ਲੁਧਿਆਣਾ--ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਾਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜੋਤੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ,ਸੱਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਜੋਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ I ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ A@ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁੱਗਰੀ ਵਾਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰ.G ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹੁਰੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੱਸ, ਦਿਉਰ, ਦਰਾਣੀ, ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਨਨਦੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਜੋਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
(ਫਰੀਦਕੋਟ) -Mon 01 Sep 2014 04:10:57 +000023538
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯੂਥ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਰੋਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ
(ਮਾਨਸਾ) -Sun 31 Aug 2014 05:44:30 +000023537
* ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਨਸਾ-ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ D ਕਰੋੜ AC ਲੱਖ I ਹਜ਼ਾਰ GIC ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭੀਖੀ ਥਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਵਰੀ-B@AA ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਇਥੇ BH ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ AB ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ BI ਅਗਸਤ B@AD ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੈਕਸਟਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਏ.ਕੇ. DG ਦੇ A@ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਚੈਕ ਬੁੱਕ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਅਲੀ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ-B@AD ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ I@ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰੇ ਸਨ।ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
(ਮੋਗਾ) -Sun 31 Aug 2014 05:44:10 +000023536
ਸਮਾਲਸਰ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਡੀ. ਮੋਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਧਰਮਕੋਟ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਮਾਲਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਬਲ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ।ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਬੰਘੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ
(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) -Sun 31 Aug 2014 05:43:47 +000023535
ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ Eਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੁਣ E ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ AE ਦਸੰਬਰ, B@AD ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਦ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸੀਆਰਾ ਲੀਓਨ, ਸਪੇਨ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਕੀਨੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ F.IG ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ B ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ A ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ
(ਫਰੀਦਕੋਟ) -Sun 31 Aug 2014 05:43:29 +000023534
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ-ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਸਕੱਤਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BA ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ I ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਕੱਤਰ ਰੱੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫ਼ਿਲਮ
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) -Sun 31 Aug 2014 05:43:12 +000023533
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਗਾਇਬ
(ਤਰਨਤਾਰਨ) -Sun 31 Aug 2014 05:42:53 +000023532
ਤਰਨਤਾਰਨ-ਇਲਾਕੇ ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਿਮਰਨ ਔਲਖ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਔਲਖ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ ਔਲਖ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ BE ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਿਮਰਨ ਔਲਖ ਦੇ ਭਰਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲਈ BE ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰ: ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਨੰਗਲ (ਰੂਪ ਨਗਰ)

ਪੱਤਰਕਾਰ: ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਮਾਨ (ਚਮਕੀਲਾ) ਪਤਰਕਾਰ ਆਸਟਰੀਆ

ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ